1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy „ARKADIA”, ul. Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny, zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: o związanych z realizacją usług hotelarskich, o jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, w celach przedstawienia oferty handlowej.
3. Dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firmie świadczącej usługi wsparcia IT.
4. Posiada Pani/Pan prawo do: o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o przenoszenia danych, o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, przez okres jaki przewidują przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później. Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail mbfo.iod@um.warszawa.pl.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).