Deklaracja dostępności oosarkadia.pl

Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna. Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy "Arkadia" Kazimierz Dolny. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej oosarkadia.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu.
 • Zdjęcia, obrazy i grafiki nie posiadają alternatywnej wersji tekstowej.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Goliszek.
 • E-mail: lukasz.goliszek@arsweb.pl
 • Telefon: 668535767

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Oświatowo-Szkoleniowego "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym.
 • Adres: ul.Czerniawy 1 , 24-120 Kazimierz Dolny
 • E-mail: biuro@oosarkadia.pl
 • Telefon: 81 881 00740

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej. Ośrodek Oświatowo-Szkoleniowy „Arkadia”  w Kazimierzu Dolnym przy

ul. Czerniawy 1, 24-120 Kazimierz Dolny.

 1. Sposób dojazdu  

 

Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Czerniawy i Kwaskowej.

Dojścia piesze są od ulic Czerniawy lub Kwaskowej. Przejście dla pieszych nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik nie jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie występują przeszkody, które uniemożliwiałyby wejście do budynku.

Miejsce parkingowe znajduje się przy ul. Czerniawy ,bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku .Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością.

Brak w okolicy postoju taksówek.

 

 1. Wejście do budynku

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne wejście do budynku znajduje się na ulicy Czerniawy jest trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Brak możliwości  wejścia dla osób z niepełnosprawnością od strony głównej budynku ze względu na przeszkody ( schody prowadzące do drzwi głównych) . Drugie wejście do budynku znajduje się od strony ul. Kwaskowej i jest dostępne  dla osób z niepełnosprawnością.  Hol główny jest jasny, przestrony i szeroki bez oznakowania dotykowego na posadce . Recepcja znajduje się na parterze budynku nie posiada obniżonej lady. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w recepcji Ośrodka. Brak windy i możliwości dostania się na pierwsze piętro budynku oraz do jadalni znajdującej się na niższej kondygnacji do której prowadzi zejście po schodach. Na parterze Ośrodka znajdują się pokoje gościnne z łazienką i toaletą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości do tłumacza PJM. Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania oraz informacji w języku migowym na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku,brak jest przestrzeni transferu bocznego. Miska ustępowa umieszczona jest na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia do toalety.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo :

 - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

-  zgłosić żądanie zapewnienia dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

- wniskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

- wskazanie strony lub elementu strony , któej dotyczy żądanie,

- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji ,jeśli żądanie dotyczy  udostąpnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością .

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.